Plenari 14 de desembre de 2016

Ordre del dia

  1. Aprovació de l'acta anterior
  2. Presentació, debat i votació del Dictamen d'Ordenances Fiscals i Pressupost per a l'any 2017.
  3. Informació sobre els grups de treball que ja estan en actiu.
  4. Presentació del «Projecte del Codi de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona».
  5. Presentació de proposicions i propostes d'altres òrgans de participació.
  6. Torn obert de paraules

Documents

Subscriu-te al nostre e-butlletí