Mandat 2004-2008

Els temes debatuts corresponents al període 2004-2008 són els següents:

 • Creació o organització del Consell de Ciutat
  El Consell de Ciutat es va crear el 2004. Aquell mateix any es va elaborar el reglament intern del Consell de Ciutat i van néixer els òrgans que el componen. Es va constituir el Consell Plenari, format per 99 membres, així com la Comissió Permanent, integrada per 17 membres. També es van crear les dues vicepresidències. El juny de 2005 es va estrenar una eina bàsica per a la difusió de les activitats i per a la comunicació entre els seus membres: la pàgina web. Una bona part de l’activitat del Consell de Ciutat d’aquests anys va ser poc visible, va comportar la posada en marxa del Consell i l’esforç perquè aquesta peça fos ben eficaç.

 • Programa d’actuació municipal (PAM) 2004-2008
  El març de 2004 es va constituir el Ple del Consell de Ciutat. En aquella sessió es va presentar al Ple i es va debatre el Programa d’actuació municipal 2004-2007, així com el seu procés participatiu. El Consell de Ciutat va rebre un total de 736 aportacions al PAM procedents d’entitats, institucions i membres del Consell. Les propostes recollides es van traslladar al govern municipal.  

 • Els pressupostos municipals i les ordenances fiscals
  El pressupost il·lustra molt clarament les prioritats de l’acció de govern. És lògic, doncs, que el Consell de Ciutat digui la seva cada any sobre el pressupost de l’Ajuntament. Alguns membres del Consell de Ciutat no estan familiaritzats amb el llenguatge dels pressupostos, i per això el primer any van demanar un glossari de termes.

 • Habitatge
  Amb l’objectiu de fer una diagnosi del problema de l’habitatge a Barcelona, que afecta especialment els col·lectius socials menys afavorits, i explorar accions per resoldre’l o pal·liar-lo, l’any 2005 es va constituir un grup de treball sobre aquest tema. Aquest grup va treballar molt intensament amb Anton Costas, encarregat de la redacció del Llibre blanc de l’habitatge a Barcelona, que formula una sèrie de recomanacions orientades a consolidar un model innovador d’habitatge assequible i sostenible a Barcelona.

 • Immigració
  L’any 2005 es va constituir un grup de treball sobre la immigració, fenomen que representa un repte per a la ciutat i, alhora, una oportunitat, si se sap gestionar. El Consell Econòmic i Social de Barcelona i el Projecte educatiu de ciutat van aportar els seus treballs, que van servir de base per a les deliberacions del Consell de Ciutat.

 • Espai públic i convivència
  En l’espai públic es posa a prova la convivència. En el Ple del Consell de Ciutat de novembre de 2005 es va celebrar un primer debat a partir de l’exposició que va fer Josep Ramoneda del seminari d’espai públic i ciutadania. En aquesta sessió també es va presentar el Projecte d’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a la ciutat de Barcelona.

 • La Barcelona dels barris
  L’any 2006 es van definir els barris de Barcelona. La ciutat va passar a tenir 73 barris, que configuren una expressió fonamental de la vitalitat de la nostra ciutat. Amb el nou mapa de barris, l’Ajuntament disposa d’una eina de proximitat i planificació que contribueix a l’aprofundiment democràtic i a la millora i l’increment de la participació.

 • El Pla d’equipaments
  Després d’haver-lo treballat a la Comissió Permanent, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, va presentar en el Ple d’abril de 2007 el Pla d’equipaments.

 • La Carta de drets i deures de la ciutadania
  La Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat i l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana indiquen que l’Ajuntament ha de recollir en una carta els drets i deures de la ciutadania i donar-los a conèixer. En diferents sessions de la Comissió Permanent i en el Ple de juliol de 2006, es va exposar el contingut que està previst incloure en la Carta de drets i deures de la ciutadania, així com el procés participatiu, fonamental per a la seva elaboració.

 • Repensar el rol del Consell de Ciutat
  Es va constituir una comissió de treball amb l’objectiu de repensar el rol del Consell de Ciutat. Aquesta comissió va redactar el document estratègic Consell de Ciutat de Barcelona: rol, organització i línies de futur, que va ser aprovat pel Ple del Consell el juliol de 2008. Calia que el Consell guanyés en eficiència i autonomia respecte al govern de la ciutat i esdevingués l’espai de trobada principal entre la ciutadania i el govern.

Subscriu-te al nostre e-butlletí