La immigració

Experts:
Sr. Juan José López Burniol, notari
Sr. Jordi Sanchez Picanyol, professor de Ciències Polìtiques

El maig de 2005 es van iniciar les sessions participatives del grup de treball.

El debat segueix un procés similar al ja dut a terme en el cas d'Habitatge, realitzant sessions amb el grup de treball i aplicant metodologia participativa, per arribar a un consens del conjunt del Consell de Ciutat sobre les reflexions i propostes.

S'han realitzat sessions de diagnòstic global i una sessió informativa sobre les accions que realitzen les administracions municipal i autonòmica en el camp de la immigració. Actualment s'està abordant sectorialment el tema, des dels principals àmbits d'incidència: educació, treball, salut, convivència...

Subscriu-te al nostre e-butlletí