Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011: Procés participatiu

En reunió plenària del Consell Municipal de 20 de juliol es va presentar una mesura de govern que anunciava el procés participatiu per l'elaboració del programa d'actuació municipal (PAM) i dels programes d'actuació dels districtes (PAD) 2008-2011.

A setembre de 2007 l'Ajuntament de Barcelona obre el debat ciutadà per consensuar els objectius i les mesures concretes que s'impulsaran en els propers quatre anys. Es parteix d'un document base per al debat del PAM que suposa el tret de sortida a una intensa campanya que vol desembocar en un gran acord polític i ciutadà. Podeu consultar igualment el Document resum (PDF) per al Consell de Ciutat.

El PAM té la voluntat de ser un full de ruta ambiciós i una proposta per liderar de forma compartida els reptes que té plantejats la ciutat

ELS EIXOS DEL DEBAT

La consulta ciutadana parteix de cinc grans línies estratègiques que es poden trobar al document base:

  • Fer de Barcelona una ciutat més cohesionada i inclusiva
  • Apostar per una ocupació de qualitat
  • Fer de Barcelona una ciutat més pròxima
  • Lluitar contra el canvi climàtic

Convertir Barcelona en una ciutat de referència mundial

Amb el lema "Tu què faries?", l'Ajuntament vol afavorir que tant les entitats i institucions de la ciutat com la ciutadania puguin ser protagonistes en la definició de les propostes, que es podran vehicular a través diversos canals, entre els quals destaquem els diversos consells i òrgans de participació oberts a la ciutadania o l'audiència pública, així com via web, telèfon, butlletes, etc.

Trobareu tots el detalls al web del PAM.

PROCÉS PARTICIPATIU AL CONSELL DE CIUTAT

Dins aquest procés participatiu, la consulta al Consell de Ciutat és especialment rellevant per la seva significació en tant que màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona. Per la naturalesa del Consell de Ciutat, en tant que espai de representació cívica que aglutina els diferents Consells sectorials, de districtes, associacions i institucions representatives de la ciutat, així com la pròpia ciutadania individual, proposem una consulta específica adreçada als Membres del Consell demanant aportacions sobre la globalitat, sobre les línies estratègiques i les accions essencials a realitzar en el mandat. Al seu torn, l'aprofundiment temàtic segons àrees o territoris d'actuació està previst en els respectius òrgans participatius.

En reunió de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat de setembre es va aprovar la proposta de Procés Participatiu del Programa d'Actuació Municipal 2008-2011 (PAM) al Consell De Ciutat, que podeu consultar. L'esquema recull la síntesi d'aquest procés, en el qual esperem la màxima participació.

ESQUEMA RESUM DEL PROCÉS PARTICIPATIU DEL PAM AL CONSELL DE CIUTAT

Esquema resum del procés participatiu del PAM

FASE D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ AL CONSELL DE CIUTAT

Sessió de presentació del document base del Programa d'Actuació Municipal (PAM) als membres del Consell de Ciutat: realitzada el dia 11 d'octubre, a càrrec del Primer Tinent d'Alcalde I Regidor de Participació Ciutadana, Carles Martí i Jufresa.

Objectiu: completar la fase d'informació i comunicació del procés participatiu del PAM corresponent al Consell de Ciutat, aprofundir en el contingut del document i intercanviar informació i suggeriments que facilitin la formulació d'aportacions.

La sessió va comptar amb un alt grau de participació i deliberació.

El recull de les reflexions i aportacions, juntament amb les respostes al qüestionari, permetrà elaborar el dictamen que presentarà el Consell de Ciutat en la sessió plenària prevista en finalitzar el procés participatiu del PAM.

FASE D'APORTACIONS

A final de novembre 2007 es tancà la fase d'aportacions amb un volum significatiu d'aportacions, que es pot consultar en la documentació corresponent. La Secretaria del Consell de Ciutat ha elaborat un Informe d'Aportacions del Consell de Ciutat al PAM 2008-2011, que sintetitza les reflexions i propostes dels membres en relació a les grans línies estratègiques. L'informe va ser validat per la Comissió Permanent de 4 de desembre de 2007.

Es completa amb els Informes dels Consells Sectorials al Consell de Ciutat, juntament amb l'Informe complet d'aportacions al Consell de Ciutat -que recull el detall de cada aportació ordenat segons línies estratègiques o segons Àrees d'actuació-, així com un conjunt d'Annexos que inclouen Informes d'entitats, actes de les sessions o altres detalls que es poden consultar a continuació.

APORTACIONS DEL CONSELL DE CIUTAT AL PAM 2008-2011

ANNEXOS

La discussió en el si del Consell de Ciutat es realitzarà en dues fases.

- En primera fase, la vice-presidència primera del Consell de Ciutat (Sra. Marta Cots, per delegació de Núria Galan, del CJB) presentà en el Plenari del Consell de Ciutat de 19 de desembre de 2007, l'Informe d'Aportacions del Consell de Ciutat al PAM 2008-2011, en relació a les grans línies estratègiques, amb un intens debat i aportacions que es recolliran en un nou document. Podeu visualitzar els resums de presentació:

També es presentà l'estat de situació del procés participatiu.

- En una segona fase, un cop incorporades les aportacions del procés participatiu, el Consell de Ciutat emetrà el seu dictamen i es presentarà la memòria participativa, incloent les memòries completes dels Consells Sectorials i de districte.

 

* Document PIMEC a 12/12/07, amb noves aportacions respecte les incorporades a l'Informe complet CC.
** Document CCO rebut amb posterioritat al Plenari del Consell de Ciutat.

Subscriu-te al nostre e-butlletí