Comissió d'Empara

La Comissió d'Empara és un òrgan de caràcter consultiu, integrat en el Consell de Ciutat, que té per objecte vetllar per l'efectiva realització dels drets i obligacions derivats de la normativa sobre participació ciutadana, i per la bona pràctica en l'ús dels canals de participació ordenats en el Reglament de Participació Ciutadana.

La Comissió està formada per sis persones nomenades per l'alcaldessa: dues a proposta del Consell Municipal, dues a proposta de la Comissió de Govern, una a proposta del Consell de Ciutat i una a proposta de la Síndica de Greuges. Han estat nomenades per decret d'alcaldia de 5 d'abril de 2018 i el seu mandat tindrà una durada de 4 anys.

Totes les persones que considerin que els seus drets de participació emanats del reglament de participació ciutadana han estat vulnerats poden presentar un escrit de queixa davant la Comissió d'Empara.

La queixa s'ha de tramitar a través del registre general de l'Ajuntament de Barcelona, electrònicament o a les Oficines d'Atenció Ciutadana, adreçada a la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (Pg. Sant Joan, 75).

La Comissió d'Empara emetrà un informe sobre la queixa en un termini de dos mesos, llevat que la naturalesa de l'assumpte exigeixi un termini més breu, comptats des del dia d'entrada de l'escrit de queixa o sol·licitud d'informe o d'interpretació o aclariment. L'informe es publicarà en l'espai web de la Comissió d'Empara.

Podeu trobar tota la informació sobre la Comissió d'Empara seguint el següent enllaç
https://www.decidim.barcelona/assemblies/comissioempara

DOCUMENTS

DOCUMENT FINAL

Subscriu-te al nostre e-butlletí