Les comissions del Consell de Ciutat

Les comissions es constitueixen amb l'objectiu d'elaborar un dictamen/informe del qual ha de donar el seu vistiplau la Comissió Permanent i aprovar el Plenari del Consell de Ciutat, tal com desenvolupa el protocol aprovat en el document "Rol, organització i línies de futur del any 2008". D'aquesta manera cada comissió de treball revisa i proposa recomanacions sobre l'àmbit de discussió i fa un seguiment del procés.

D'altra banda, el Consell de Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona, intervé i aporta el seu dictamen en processos participatius sobre qüestions cabdals a la ciutat, i que per reglament son preceptius i obligatoris fer, com són el Programa d'Actuació Municipal i els pressupostos i ordenances fiscals.

Comissions obertes

Comissió sobre la Implementació de les noves Normes de Participació Ciutadana


Per últim, durant l'any 2008, es van crear dos comissions permanents que tenen la particularitat de ser òrgans fixos i no temporals, contemplats en el reglament o per nomenament d'Alcaldia:

Subscriu-te al nostre e-butlletí