Mandat 2008-2011

Els temes debatuts corresponents al període 2008-2011 són els següents:

 • Transformació de l’avinguda de la Diagonal
  Aquesta comissió de treball, formada per 17 persones, va iniciar la seva tasca el febrer del 2009 i la va acabar el juny del 2010, després que se celebrés la consulta ciutadana per a la transformació de la Diagonal. Es van elaborar quatre dictàmens sobre el procés i cadascuna de les fases.

 • Pla director municipal de participació ciutadana
  Aquesta comissió, integrada per 24 persones, va començar la seva feina el juny del 2009 i la va acabar el novembre del 2010. Es van redactar dos dictàmens: el primer sobre la metodologia i les finalitats del Pla, i el segon sobre l’esborrany redactat.

 • Pla estratègic de turisme
  Aquesta comissió, que va comptar amb la participació de diversos membres del Consell de Ciutat i d’altres persones interessades d’aquest òrgan, es va posar en marxa l’any 2009 a partir dels materials elaborats per 10 grups de treball organitzats pel Pla de turisme de Barcelona 2015. La segona fase d’aquesta comissió es va centrar en el projecte del Pla estratègic, però no va elaborar cap proposta concreta, sinó que va fer una valoració general del document final. Va acabar la seva tasca el juliol del 2011.

 • Seguiment del Pla d’actuació municipal (PAM) 2008-2011
  El seguiment del PAM es va dur a terme en dues etapes. L’any 2009, en què la comissió estava formada per la Comissió Permanent del Consell de Ciutat, es va fer un dictamen, l’objectiu del qual consistia a analitzar el seguiment del PAM a mig mandat. A finals del 2010 es va constituir una segona comissió, integrada per 21 persones, amb el propòsit que analitzés les dades del final del mandat basant-se en la informació i en les recomanacions del dictamen anterior. Aquest dictamen es va aprovar en el darrer plenari del Consell de Ciutat, celebrat l’abril del 2011.

 • Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures
  La Carta de Ciutadania la van presentar els grups polítics municipals a la Comissió Permanent del Consell de Ciutat el mes de juny del 2010. El setembre es va constituir una comissió, formada per 19 persones. Al cap de tres mesos, va presentar el seu dictamen crític, acompanyat de la resposta de la regidoria de Drets Civils a les recomanacions del Consell de Ciutat.

 • Pressupostos i ordenances fiscals 2011
  El Consell de Ciutat, a causa de certes dificultats tècniques i del poc temps de què disposava, no va poder presentar cap dictamen sobre els pressupostos i ordenances fiscals fins al 2010, any en què per primera vegada es va crear una comissió de treball, formada per 8 persones. El dictamen elaborat, acompanyat de les recomanacions pertinents, va ser aprovat pel plenari del Consell de Ciutat el mes de novembre del 2010.

 • Pacte del temps
  La Regidoria de Benestar, Educació i Cultura va demanar al Consell de Ciutat que fes les aportacions que considerés adients al document del Pacte del Temps. Un cop formulades les recomanacions oportunes, es va refer el document, i amb la versió definitiva es va redactar un dictamen que es va presentar al darrer plenari del Consell de Ciutat del mandat, celebrat el 27 d’abril. Aquesta comissió, en què van participar 16 persones, va treballar sis mesos: des de l’octubre del 2010 fins al març del 2011.

 • Segon festiu del calendari local de festes de l’any 2011
  Aquest tema es va discutir i proposar arran de la demanda formulada pels grups polítics municipals, consistent a escollir la millor data per a aquest festiu. El tema el va debatre la Comissió Permanent, i es va demanar l’opinió de tots els membres del Consell de Ciutat. La resolució es va fer arribar a l’equip de govern, perquè tingues en compte el 7 de març com a data més idònia per a la segona festa que estableix l’Ajuntament de Barcelona.

Subscriu-te al nostre e-butlletí